Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden AmstelWatches

 • Definities en interpretatie
 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:
  

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden.

  

AmstelWatches

AmstelWatches is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KvK 84765755 en gevestigd aan de Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam.

Koper

Een natuurlijke of rechtspersoon waarmee AmstelWatches de Overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten dan wel de kandidaat* Koper (*:in geval van een zoekopdracht).

  

Overeenkomst

Elke Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

  

Partij(en)

AmstelWatches en Koper individueel of tezamen.

Product(en)

Het (de) product(en) van AmstelWatches waaronder horloges en bijbehorende accessoires en overige juweliersartikelen en bijbehorende accessoires.

Website

www.amstelwatches.nl

  
  
 1. Meervoudsvormen van definities moeten als verwijzingen naar de meervoudsvorm van de betekenis worden gelezen.
 1. Tenzij anders uitdrukkelijk aangegeven, behelst een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden:
 1. naar een “derde” een verwijzing naar enig andere persoon dan Partijen zelf; en
 1. naar een Artikel een verwijzing naar een artikel van deze Algemene Voorwaarden
 1. (Sub)kopjes in deze Algemene Voorwaarden dienen het gemak van de lezenr en hebben geen zelfstandige betekenis.

 

 • Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes, voorstellen, aanbiedingen en overige overeenkomsten tussen Koper en AmstelWatches, voor zover deze betrekking hebben op de verkoop Producten van AmstelWatches en er geen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 1. Tussen Koper en AmstelWatches kan een overeenkomst op afstand worden gesloten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (bestellen. leveren en betalen op afstand via de website, chats, e-mail e.d.);
 2. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.
 1. Eventuele algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van Koper zijn niet van toepassing en worden door AmstelWatches uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig, vernietigd, niet geldig, onverbindend of in strijd met een dwingendrechtelijke bepaling is (“niet rechtsgeldige bepalingen”), blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst onverminderd van kracht. Niet rechtsgeldige bepalingen zullen in onderling overleg tussen Koper en AmstelWatches worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.
 1. Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om voort te duren na beëindiging van de Overeenkomst blijven van kracht.
 1. Naast de Algemene Voorwaarden gelden algemene voorwaarden van de fabrikant van het Product (zoals van bij Rolex: www. https://www.rolex.com/nl en https://www.rolex.com/nl/legal-notices/terms-of-use.html).

 

 • Afwijkingen en wijzigingen
 1. Afspraken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts bindend indien AmstelWatches zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 
 1. In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. 
 1. Koper kan geen rechten ontlenen aan een eerder overeengekomen afwijking voor andere overeenkomsten.
 1. AmstelWatches heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. AmstelWatches zal Koper op de hoogte stellen van een wijziging, tenzij het een niet-significante wijziging betreft die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van AmstelWatches.

 

 • Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. Alle voorstellen, aanbiedingen en overige overeenkomsten van AmstelWatches, alsmede door AmstelWatches gegeven prijsopgaves, vergoedingen en termijnen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen.
 1. Door het reserveren van een Product komt geen Overeenkomst tot stand en geeft Koper geen recht om het Product te kopen. AmstelWatches spant zich in het beoogde Product te verkopen aan Koper. Reserveringen doen geen verplichting voor AmstelWatches ontstaan. Het staat AmstelWatches vrij om gereserveerde Producten aan anderen partijen te verkopen (dit omdat soms online meer klanten vrijwel gelijktijdig bestellen dan het aantal aanwezige Producten op voorraad).. 
 1. AmstelWatches kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien kandidaat Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

 

 • Betaling

   

  1. Betaling geschiedt door overboeking van de koopprijs op een door AmstelWatches bepaald rekeningnummer.
 1. Het aan AmstelWatches verschuldigde bedrag dient terstond bij levering of na het verrichten van de diensten aan AmstelWatches te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen, onverminderd art. 4.2.
 1. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is AmstelWatches gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 • Levering
 1. AmstelWatches is gehouden het Product te leveren onder de opschortende voorwaarde dat Koper de koopprijs heeft betaald. Koper wordt pas eigenaar van het Product indien AmstelWatches betaling heeft ontvangen en het Product aan Koper is geleverd.
 1. Leveringstijden zijn indicatief. Koper kan hier geen rechten aan rechten aan ontlenen.
 1. Overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat AmstelWatches van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Een enkele overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 1. Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen in de winkel of werkplaats of op de overeengekomen locatie.
 1. De kosten en het risico van verzending naar Koper die woonachtig is of zetelt in Nederland zijn voor rekening en risico van AmstelWatches. Het risico van verlies, direct of indirecte beschadiging of waardevermindering voor een geleverd Product gaat over op Koper indien en zodra het Product aan Koper ter beschikking is gesteld en het Product is afgeleverd.
 1. Koper dient bij de koerier aan te geven als de verzendverpakking beschadigd is. Beschadigingen aan de verpakking van het Product komen na levering voor rekening van Koper. 
 • Ruil
 1. Producten kunnen binnen 7 dagen na de koop worden geretourneerd mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 1. het Product is niet beschadigd.
 1. er zijn geen wijzigingen aan het Product aangebracht, waaronder, maar niet beperkt tot, wijzing van de maat, reparaties, graveringen of andere personalisaties.
 1. het Product zit in de originele onbeschadigde verpakking met eventuele bijbehorende documentatie.
 1. Kosten die gepaard gaan met het ruilen van Producten komen voor rekening van Koper.

 

 • Herroeping
 1. Koper kan binnen 14 dagen na de koop gebruik maken van zijn herroepingsrecht.
 1. Kosten die gepaard gaan met herroeping van Producten komen voor rekening van Koper.

 

 • Producten op verzoek
 1. Indien Koper AmstelWatches opdracht heeft gegeven een bepaald Product te bestellen, komt Koper geen recht op herroeping of annulering toe vanaf het moment dat AmstelWatches het bestelde Product in eigendom heeft gekregen. 
 2. AmstelWatches is te allen tijde gerechtigd van Koper een aanbetaling/vooruitbetaling van ten hoogste 15% van de aankoopprijs te verlangen of zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door Koper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 
 3. Indien AmstelWatches het in Artikel 9.1 genoemde Product heeft verworven is Koper verplicht de koopprijs binnen veertien (14) dagen aan AmstelWatches te voldoen, aftrek van hetgeen aan-/vooruitbetaald is. 
 1. Wordt een Product speciaal voor kandidaat Koper bij een derde partij aangekocht, maar uiteindelijk – om welke reden dan ook – toch niet door de kandidaat Koper afgenomen, dan behoudt AmstelWatches zich het recht voor om bij Koper een redelijke vergoeding ad 20% van de totale koopsom terzake (administratie)kosten in rekening te brengen.
 • Garantie
 1. De hier bepaalde Garantie op het normaal functioneren van het Product is één jaar na aflevering ervan.
 1. Garantie op een geleverd Product strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de (originele) producent c.q. leverancier van het Product werd gegeven (fabrieksgarantie).
 1. Indien de producent van het Product enige garantie met betrekking tot het product heeft verleend zal AmstelWatches zich inspannen om Koper te helpen deze garantie uit te winnen.
 1. Indien het Product een horloge betreft en het Product de hierna niet uitgesloten Gebreken vertoont, dan kan Koper binnen één (1) jaar na de koop het Product door AmstelWatches kosteloos laten repareren. Indien reparatie niet mogelijk is, krijgt Koper maximaal zeventig procent van de koopprijs terug. Koper geeft AmstelWatches een redelijke termijn het gebrek aan het Product te herstellen.
 1. Uitgezonderd van gebreken als bedoeld in dit artikel zijn:
 1. slijtage bij normaal gebruik;
 1. waterschade;
 1. schade aan de draai- en drukknoppen;
 1. schade aan het glas;
 1. schade aan de horlogeband en –sluiting;
 1. niet-inachtneming door koper van bedieningsvoorschriften dan wel onjuist, en/of onoordeelkundig gebruik en/of ander dan het voorziene normale gebruik;
 2. niet of niet juist en/of niet tijdig uitgevoerd onderhoud;
 3. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen AmstelWatches;
 4. gebreken waarvan de toepassing uit enig overheidsvoorschrift volgt inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 5. de in overleg met Koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; materialen of zaken, die door Koper aan AmstelWatches ter bewerking zijn verstrekt;
 6. gebreken waarvan materialen, zaken, constructies en werkwijzen, voor zover op uitdrukkelijk instructie van Koper toegepast, alsmede van door of namens Koper aangeleverde materialen en zaken;
 7. gebreken volgend uit door AmstelWatches van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan AmstelWatches heeft verstrekt.

 

 1. Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de levering van de in artikel 10 bedoelde garantietermijn, te geschieden. 
 1. Indien Koper niet binnen de genoemde termijnen zijn klachten aan AmstelWatches kenbaar heeft gemaakt, dan vervalt elke aanspraak tegen AmstelWatches terzake van de betreffende gebreken en komt Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 1. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

 

 • Niet afgehaalde gerepareerde of bij derden bestelde Producten 
 1. Indien na twee achtereenvolgende electronische (e-mail, Sms, WhatsApp of gelijkwaardig) schriftelijke mededelingen — waarvan de laatste bij aangetekend schrijven of aangetekend mailen — van AmstelWatches aan Koper dat het in zijn opdracht gerepareerde Product gereed is en geleverd kan worden, Koper gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten het product alsnog in de winkel op te halen, is AmstelWatches bevoegd het Product te verkopen en al hetgeen aan AmstelWatches verschuldigd is, op de opbrengst te verhalen.
 1. Koper kan gedurende twee maanden na verkoop van het gerepareerde Product de opbrengst van de verkoop, verminderd met de volledige reparatiekosten en alle onkosten van bewaring, veiling en administratie, in de winkel ophalen.
 1. Indien na twee achtereenvolgende mededelingen — waarvan de laatste schriftelijk – van AmstelWatches aan Koper dat het in zijn opdracht bij derden aangekochte product beschikbaar is en geleverd kan worden, Koper gedurende een periode van drie weken heeft nagelaten het bestelde Product op te halen, is AmstelWatches bevoegd het product in de winkel of online te verkopen of, indien mogelijk, aan de derde bij wie het Product is aangekocht te retourneren.
 • Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. AmstelWatches spant zich in de Dienst naar behoren te verlenen. Indien Koper van mening is dat AmstelWatches deze verplichting niet nakomt, dient Koper – uiterlijk binnen één maand nadat zij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken – een schriftelijke klacht terzake in te dienen bij AmstelWatches en daarbij aan te tonen dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van AmstelWatches, voordat er enig recht op schadevergoeding van Koper ontstaat.
 1. De aansprakelijkheid van AmstelWatches is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. AmstelWatches is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door Koper ter beschikking gestelde Product, onderdelen of grondstoffen en andere zaken.
 1. AmstelWatches schiet in ieder geval niet tekort jegens Koper en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de tekortkoming of schade direct of indirect gevolg is van:
 1. overmacht;
 2. het niet of niet langer conform de Algemene Voorwaarden door AmstelWatches kunnen leveren van het Product.
 1. Mocht AmstelWatches ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van AmstelWatches ten opzichte van Koper beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.
 1. Wordt om welke reden dan ook geen uitbetaling gedaan onder de bedrijfsaansprakelijkheids verzekering, dan is de aansprakelijkheid van AmstelWatches ten opzichte van Koper beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 • Geschillen
 1. Alle door AmstelWatches aan Koper gestuurde facturen dienen binnen veertien (14) dagen te worden voldaan.
 1. Indien AmstelWatches kosten moet maken om vorderingen buiten rechte vergoed te krijgen, dan wordt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief de verschuldigde wettelijke (handels)rente.
 • Beëindiging van de Overeenkomst
 1. AmstelWatches is gerechtigd een tussen partijen gesloten Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien Koper niet binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst de volledige koopsom heeft betaald.
 1. AmstelWatches is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst.
 1. Vorderingen van AmstelWatches die ontstaan ten gevolge van deze onmiddellijke beëindiging zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 1. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling is verleend of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder een opzegtermijn in acht te hoeven nemen te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

 

 • Retouren
 1. Webshop orders die geretourneerd worden, dienen via het retour formulier retour zoals aangegeven op de website van AmstelWatches gestuurd te worden naar het daar aangegeven retour adres. Bij ontvangst van het retour gezonden Product, en deze aan de eisen uit deze voorwaarden voldoet, dan zal zo mogelijk op dezelfde betaalwijze het geld retour gestort worden, tenzij dit niet kan (zoals bij credit card). De terugbetalingsduur is afhankelijk van de keuze van betaal middel dat de Koper heeft gekozen bij het plaatsen van de bestelling.
 1. Op websites, catalogi, tekeningen, afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.
 • Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
 1. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

 

 

 

***